Kulturella satsningar i Vimmerby under den kommande mandatperioden

Det var ingen glädje som jag som ordförande för dåvarande Kultur- och fritidsnämnden fick göra neddragningar inom kulturen- och fritidssektorn inom kommunen. Men det fanns inga ekonomiska förutsättningar att inte skära även i dessa verksamheter. Nu ser ekonomin något ljusare ut så jag vill gärna att vi under nästa mandatperiod åter gör satsningar på dessa sektorer. Här kommer några tankar från mig om vad vi bör titta närmare på. 

 • Få till ett bättre och rättvisare bidragssystem till kommunens olika föreningar
 • 1% regeln för byggnation (Sista raden i investeringsbudgeten för ett samlat grepp kring satsningar på kultur och konstnärlig utsmyckning)
  • Direktupphandling av konst enligt det undantag som finns i LOU
 • Samverkan mellan kulturskolan och fritidsgården med sikte på sammanslagning.
  • Tanken är att få en mer öppen kulturskola där det är lättare att samverka med fler aktörer och på det sättet få ut mer verksamhet utifrån befintliga resurser. 
  • Ta kontakt med länsmusiken för att se om samverkan kring de klassiska orkesterinstrumenten är möjlig. 
  • Kulturskolan ska aktivt finnas runt på alla kommunens skolor i samverkan med föreningar och studieförbund
 • Mer estetiskt på kommunens skolor.
 • En teater/drama utbildning på Vimmerby folkhögskola. 
 • Översyn av bidragen till studieförbunden 
 • Återinföra kommunala konstköp
 • Bygga upp en litteraturnod i samverkan med Näs, Landstinget och studieförbund mfl
  • 1:a boken till alla barn (Västragötalandsmodellen)
  • Fristad för författare med inriktning på barn och ungdoms litteratur.
  • Få ALMA-pris utdelningen till Vimmerby. 
   • Göra mer i väntan på utdelningen. 

Rättvisare föreningsstöd 

Vimmerby kommun har ett brett aktivt föreningsliv. Det är många gånger pulsådern i kommunens sociala verksamhet och en viktig brygga in i demokratin. Många av våra föreningar är dessutom viktiga kulturbärare, oavsett om det är en hembygdsförening eller idrottsförening. Vi har haft ett bidragssystem som varit svårt att se över och vi vet att fördelningen inte har upplevts transparent och rättvist. En utredning har dessutom visat på detta. Det pågår ett arbete med att ta fram ett system som ska fungera bättre både för kommunen och föreningarna. Vi vet att det upplevs som orättvist mellan de föreningar som har egna anläggningar och de som hyr av kommunen. Att få ett hundraprocentigt rättvist system är i det närmaste omöjligt utifrån att våra föreningar har så olika förutsättningar. Men att få en förståelse för fördelningen måste vara en av grunderna i ett nytt system.

Kulturella investeringar

Idag finns det en 1 procents regel om konstnärlig utsmyckning vid kommunala investeringar. Den regeln har en dålig följsamhet och ser vi på kommunens investeringslista så är det närmare 40 objekt som det beslutas om. Tanken är att samla ihop alla investeringar och på sista raden lägga till en summa om konstnärlig gestaltning. Det innebär att kommunen kan göra mer strategiska satsningar kring det konstnärliga och utifrån det komma ett steg närmare att uppfylla gestaltningsprogrammet Vackra Vimmerby, samt satsningar runt om i hela kommunen. Det är också ett värde i att kommunen i en allt större utsträckning arbetar med lokala kulturutövare. 

Utveckling av kulturskolan

Sedan neddragningen på kulturskolan så har det hänt mycket och de tankar som fanns kring ett närmande av kulturskolan och fritidsgården (Fabriken) gått i stå. Det finns fortfarande vinster att göra med att samlokalisera dessa verksamheter. Med en samlokalisering skulle vi kunna få en mer öppen kulturskola där vi skulle få fram mer resursers för unga kulturutövare, samt få in fler som får ta del av kulturens kraft. Idag finns bra utbildade pedagoger på kulturskolan och på Fabriken bra ledare samt verksamhet från studieförbunden. Med en samlokalisering skulle vi också bredda utbudet och få in fler spontanbesökare som kan ta del av det kulturella utbudet. 

När det gäller undervisning inom de klassiska orkesterinstrumenten har samarbetet med Hultsfred inte fallet ut som det var tänkt och därför vore det bra att se över möjligheterna att finna en samverkan med Länsmusiken. Där finns idag en hög musikalisk kompetens och vana att arbeta med barn och unga. Vidare så har länsmusiken ett brett nätverk av musiker inom olika genrer som skulle kunna vara en tillgång för kommunen. 

Med att slå samman fritidsgården och kulturskolan borde det också möjliggöras till att mer aktivt agerade gentemot kommunens samtliga skolor. Alla barn och unga måste få möjligheter att ta del av kulturens kraft både som betraktare och aktörer. 

Mer estetiska inslag på kommunens skolor

Vi vet att man genom de estetiska ämnen växer som individ och får en ökad förståelse för samhällets olika delar. Med detta som grund borde vi få in mer estetik på kommunens skolor. Vi har redan sett de försök med fysisk aktivitet som görs påverkar skolresultaten i en positiv riktning och vi menar att en sådan utveckling också skulle vara möjlig med mer inslag av det estetiska. Kommunen bör också se över sin kulturgaranti och avsätta resurser för att kunna ta in fler externa produktioner av professionell kultur. 

Utbildningar inom de kulturella områdena på Vimmerby folkhögskola

Vimmerby folkhögskola saknar idag en profilutbildning på det estetiska området. Det finns flera vinster med att införa en sådan. Dels så får vi en bra miljö på skolan med sådana inslag. Det andra är att Vimmerby med dess närområde växer kring det kreativa näringarna och därför borde det finnas fler utbildningar kring detta. 

Stärk upp folkbildningen 

Idag så är studieförbunden en av de största aktörerna kring kulturell verksamhet. Både när det gäller cirkelverksamhet som kulturprogram. Det kommunala stödet har legat stilla under många år och de förändringar som gjorts innanhar handlat om neddragningar. En uppräkning av stödet borde vara en prioritering från kommunens sida. Förutom att de ger ett ökat utbud så är Vimmerby en lågutbildad kommun och alla satsningar för att höja bildningsnivån är av godo.

Återuppta kommunala konstköp

I samband med de besparingar som gjordes inom den dåvarande Kultur- och fritidsnämnden frystes de kommunala konstinköpen. I den kommunala budgeten är det en låg summa men det är en summa som gör skillnad gentemot de lokala konstnärerna. Det är både ett stöd men också uppskattning och en publik yta för att visa på sin konst. 

Regional litteraturnod 

Genom Astrid Lindgrens författarskap har Vimmerby en given plats på den litterära kartan. Landstinget i Kalmar län vill nu tillsammans skapa en litterär nod med sin bas i Vimmerby och gärna på Astrid Lindgrens Näs. Landstinget är beredda att sätta av en årlig summa som över tid kan komma att växlas upp med statliga medel för att så ska bli fallet. Förutsättningarna finns men det krävs ett engagemang från kommunens sida och möjlighet att sätta av personella resurser för att klara av uppdraget. På sikt kommer vinsterna för kommunen överstiga insatsen. Man bör ha som mål att få till en internationell litteraturkonferens med grunden i Astrid Lindgrens författarskap och värdegrund. Vidare så bör kommunen utreda hur man kan få till en profil på gymnasiet som tar sin ansats i det litterära och berättandet. Inom detta så ryms även drama. Kommunen bör också utreda möjligheterna för att ge alla barn sin första bok. Detta finns bland annat i Västra Götalandsregionen där man kan få exempel. På sikt måste det också vara en strävan att flytta ALMA prisutdelningen till Vimmerby och i väntan på det se till att fler aktiviteter sker inom kommunen som uppmärksammar Vimmerby och ALMA nationellt och internationellt. Till sist bör kommunen utreda mer konkret vad det skulle krävas att genomföra det som står i kommunens kulturstrategi kring fristadsförfattare med inrikting på barn och unga.