Vården blir bättre när patienterna involveras

Patientnämnden i Region Kalmar län får fortlöpande ta del av patienternas upplevelser av och synpunkter på vården. Vi analyserar vad patienterna delger oss och återföra sedan detta till huvudmännen, som är regionen och kommunerna. Patienternas berättelser är centrala i förbättringsarbetet. Som politiker i nämnden är vi medborgarnas företrädare. Jag ser min roll som ordförande i patientnämnden att verkligen se till att patienternas engagemang tas tillvara på bästa sätt. 

Under ett år får patientnämnden in cirka 700 ärenden som gås igenom. Utifrån analyserna görs sedan ett antal rapporter på de områden som särskilt utmärker sig. Dessa rapporter överlämnas sedan till verksamheterna som i sin tur ska använda synpunkterna i det fortsatta utvecklingsarbetet. Patientnämndens uppdrag är alltså att förmedla dialogen mellan patienten och vården. Nämnden tar inte ställning till om vården eller patienten har rätt, utan lotsar den enskilde rätt och ser till att svar verkligen ges.

Intresset för patientnämndens rapporter ökar, bland annat därför att vården ska arbeta personcentrerat. Att arbeta personcentrerat innebär att vården ska se hela människan och inte bara till enskilda symptom. Det här synsättet innebär en omställning och förändring. I det arbetet blir de kommande så kallade patientkontrakten viktiga. I kontrakten ska vårdens och den enskildes ansvar tydliggöras. 

Patientnämnden hade fram till slutet av 2018 släppt tre rapporter. De behandlar områdena tillgänglighet, journaler och intyg. Mycket av synpunkterna som patienterna lämnar handlar om kommunikation och bemötande, oavsett vad som är grundorsaken till anmälan. Patienterna vill ha ökat tydlighet kring vad som har hänt, vad som kommer att hända och när det kommer att hända. Det kan låta enkelt men information är bland det svåraste som finns. När man som patient har fått en diagnos är det många frågor som väcks och känslor som kommer fram. Det finns arbetsmodeller för att vården ska kunna förbättra sin information och minska på missförstånden. Patientnämnden pekar i sina rapporter på detta. Vården behöver bli bättre på sin kommunikation till patienter och närstående. 

Under 2019 så kommer en nationell rapport tas fram av Inspektionen för vård och omsorg tillsammans med landets patientnämnder. På så sätt kommer man kunna jämföra patienternas synpunkter i hela Sverige. Rapporten är en viktig del i arbetet för att öka patientsäkerheten. Patientnämnden Region Kalmar län kommer även initiera vår samverkan med länets tolv kommuner. I ett första steg kommer kommunerna att införa samma kategorier på sina klagomålsärenden som patientnämnden. Det ger oss möjlighet att ta fram gemensamma slutsatser kring hur vården och omsorgen ska hantera synpunkterna och dra lärdomar.  

För att vården ska bli bättre är det viktigt att alla patienter delger sina erfarenheter. Detta sker lättast genom kontakt direkt med verksamheten, men kan alltså också ske med oss i patientnämnden. Varje ärende som når oss är viktigt och många leder till att vården ändrar arbetssätt, rutiner och riktlinjer.