Att styra en kommun/Vimmerby

Att styra en kommun innebär i korthet att politiken säger vad som man vill ha gjort, tilldelar resurser och tjänstepersonerna utför. Hur det görs är inte politikens roll att bestämma. Utan det ligger i deras profession att klara uppdragen. Politiken ska inte ner på hur-nivå. Men däremot är det viktigt att politiken följer upp och frågar efter utifrån de uppdrag som är givna. Därefter kan nya beslut om uppdragen behöver justeras eller om resurserna inte är tillräckliga för att kunna genomföra uppdragen. 

Ett annat problem som finns i Vimmerby kommun är de många stuprören som finns mellan nämnderna. Enkelt så ses det när den sittande majoriteten fördelar ramar till nämnderna så finns det ingen politisk önskan om uppgifter som ska lösas utan likt ett ko-bingo kastas pengarna ut till nämnderna utan en djupare tanke om vad man vill åstadkomma. Idag gör nämnderna stora underskott och de resursförstärkningar som görs täcker inte underskotten. Ingen politik har presenterats för att minska underskotten. Då den tidigare majoriteten drev på för att åstadkomma förändring och bryta ner nämndsgränserna och se till kommunens verksamheter som en helhet så sitter nuvarande och väntar på förslag från tjänstemännen, om det inte gäller cykelställsfrågor för då är den högsta politiska ledningen på tå. 

Ett uppdrag har givits sedan kommunen bytte majoritet. Ett. Det handlar om IT-kostnader bland annat faktureirngsfrågor… Ett arbete som tjänstepersonerna redan dagligen arbetar med. Men hade man givit ett uppdag hur digitaliseringen kan effektivisera våra verksamheter för att frigöra resurser inom skolan och äldreomsorgen hade det varit ett givande uppdrag. Men istället är fokus på att se över faktureringsrutiner. 

Så grunden i att leda en komma handlar om att man vet gränserna och arbetar med tillit. Tillitsstyrning är motsatsen till NPM (New public management ). Det handlar om att det finns en tydlig beslutskedja som alla följer. Går nån förbi i kedjan så faller det hela. Det är detta som vi tydligt ser i kommunhuset idag. Kommunalrådet har inte förstått sin roll och spräcker tilliten hela tiden och medarbetarna blir osäkra över vad som ska göras då plötsligt politiken är nere och säger hur de ska göra men inte vad. I den andra änden innebär det att politiken springer på detaljfrågor långt ner i organisationen tvingas ledande tjänstepersoner gå upp och fatta beslut på strategisk nivå då politiken inte är där och gör just detta. Åter det som sker i kommunhuset i Vimmerby och rykten om tjänstemannastyre tar fart. I själva verket är det precis tvärt om. Tjänstemännen saknar övergripande politisk styrning helt och hållet eftersom högsta politikern far runt och flyttar cykelställ.