Vården är till för patienten inte tvärtom

Patienterna vill veta nästa steg i vården och undrar varför det står som det står i deras journal. Två viktiga synpunkter som framkommer när vi i patientnämnden gör analyser av de inkomna ärendena. Patienterna har mycket att tillföra vården och vi i patientnämnden får ta del av deras kunskap. Nu lyfter vi det arbetet på ett tydligare sätt. 

Från årskiftet börjar en ny lagstiftning gälla som förändrar patientnämndernas arbete. Arbetet går från att i första hand vara en förmedlare av dialogen mellan patienten och vården till att även göra analyser av de synpunkter som patienterna har. I Landstinget i Kalmar län har vi redan kommit en bit på vägen men stärker upp arbetet efter årsskiftet.

Patientnämnden har redan nu börjat med rapporten omkring utvalda områden. Vi väljer områden utifrån de patientnämndsärenden och patientnämndsberättelser som inkommer, men också vad som skrivs i media för att se om det handlar om mönster eller enskilda händelser. Utifrån den enskilde medborgaren spelar det ingen roll, utan dennes erfarenheter av vården ska alltid tas på största allvar. Men för att se mönster som kan leda till förbättringar är patienternas synpunkter otroligt viktiga. Rapporterna presenteras för vårdförvaltningarna och de politiker som har ett övergripande ansvar för respektive område.

Vi kommer nu inleda ett analysarbete som bygger på att vårdförvaltningarna gör sina analyser utifrån sin verklighet och vi i patientnämnden gör vår utifrån ett patientperspektiv. Tanken är att vi sedan ska träffas för att jämföra våra analyser och sedan dra slutsatser om hur vården kan förbättras utifrån ett patientperspektiv. Hela sjukvården diskuterar nu hur vi ska gå till en personcentrerad vård. Det innebär bland annat för Landstinget i Kalmar län att inga beslut om mig utan mig ska vara vägledande. Detta innebär att den patientkunskap som vi i patientnämnden har kommer vara en viktig pusselbit för att nå dit vi vill.

Vi kan redan idag se att jämfört med andra landsting och regioner ligger vi långt fram i processen. Detta innebär inte att vi är nöjda, utan känner att mycket mer måste göras. En viktig del är att få till en kulturförändring gällande synen på klagomål. Att inte se det som klagomål utan synpunkter som ger en verktyg i det vardagliga förbättringsarbetet.

I början på nästa år så kommer patientnämnden att släppa en rapport om patienternas syn på tillgängligheten. Redan nu kan vi se att det som efterfrågas är tydliga svar på vad som är nästa steg samt att man vill att de löften om kontakt som givits från vården hålls. Tillgängligheten handlar inte bara om väntetider utan det är just vetskapen om vad som händer och när det händer som är de stora frågorna i de ärenden som vi fått till patientnämnden. Nästa rapport kommer handla om journaler som blivit ett område som vi får allt mer synpunkter på. Mycket tack vara den digitalisering som möjliggör att patienterna kan ta del av sin journal via webben. Där kan vi se att det finns oklarheter om vad som står i journaler. Har patienten och vården samma bild efter ett möte och har man fått med det som patienten tycker är väsentligt? Frågan är inte enkel och vi hoppas med vår rapport, som kommer vara klar under våren, kunna ge inspel i diskussionen om journalens roll.

Så för att patientnämnden ska kunna vara en instans som hjälper vården med sin utveckling utifrån patientperspektiv så behöver vi ha in fler synpunkter. Börja med den vårdinstans som du varit i kontakt med om du har synpunkter. Känner du att inte det fungerar så kontakta patientnämndens kansli. Inga ärenden är för små och just dina synpunkter kan vara det som ger oss nyckeln till en bättre vård som bygger på personcentrerad vård. Vi kan se att i många av de ärenden som kommer till patientnämnden ger patienterna bra svar på vad som inte fungerande vid deras kontakt med vården och att ärendena tas upp i vården för att bli bättre.

Faktaruta
Patientnämnden är en fristående och opartisk instans med uppgift att stödja och hjälpa enskilda patienter. Du kan vända dig till Patientnämnden med frågor, synpunkter och klagomål. Nämnden gör inga medicinska bedömningar och kan inte vidta några disciplinära åtgärder utan fungerar som en förmedlande länk mellan patient och vårdpersonal.
Patientnämnden är gemensam för kommunerna i Kalmar län och för Landstinget i Kalmar län.

Media och annat Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Om Peter Högberg 3515 artiklar
Socialdemokratisk opinionsbildare som inte alltid är korrekt, om ni frågar runt, men alltid Hammarbyare!