Socialdemokratiska satsningar på kulturen och föreningslivet i Vimmerby

I veckan så var det kommunstyrelsen och vi socialdemokrater presenterade vilka frågor som är viktiga för oss de kommande åren. Jag tänkte här redovisa mina ansvarsområden. Kultur och fritid. 


Vi vill se en Kulturskola som är öppen för alla! Kulturskolan och Fabriken skall vara närvarande i hela kommunen. Ett fördjupat samarbete med kulturföreningar och samhällsföreningar skall garantera kultur och fritidsverksamheter i samtliga delar av kommunen. Ett problem med många kulturskolor är att man inte når ut bland socioekonomiskt svaga/utsatta grupper. Vi vill ge kulturskolan tillsammans med Fabriken och våra mötesplatser i uppdrag att ta fram en modell för att nå flera och nya grupper. Till exempel digitalisering kan göra det möjligt att erbjuda pedagogisk verksamhet även där deltagarunderlaget är litet, exempelvis hemifrån, i skolor och lokaler på mindre orter. Vi är övertygande om att det finns många kulturella talanger som vi missar med vår nuvarande form.

Vidare så vill vi öka andelen inriktningar på kulturskolan. Vi vill ge Kulturskolan i uppdrag att tillsammans med andra aktörer ge våra barn och unga fler inriktningar på kulturskolan. Främst tänker vi ett bredare utbud inom musiken. Vi vet att det är många unga som upplever musiken via Fabriken och kan man föra samman verksamheterna. När det gäller de klassiska orkesterinstrumenten är det många kommuner som har det svårt att få det att fungera då det är få elever. Kan man tillsammans med andra kommuner göra något eller ta hjälp av våra länsinstitutioner


I mars så tog kommunfullmäktige en reviderad kulturstrategi. Det är en anpassning av det som finns idag. Men Vimmerby kommun behöver en ny kulturstrategi som tar ett brett grepp kring kulturen och det kulturella och kreativa näringarna. Vimmerby kommun har fått det regionala uppdraget att utveckla en litterär nod och det bör ge avtryck i kommunens utveckling också. Ett arbete som bör göras brett och fånga in många kloka tankar om kulturens utvecklande kraft för kommunen. Vi bör även ta fram en lokalstrategi för att se vilka lokaler som finns för kulturaktiviteter och vilka behov som finns.


Under 2021 införde vi ett nytt stödsystem till föreningslivet. Som vi tidigare påpekar är det underfinansierat vilket leder till att föreningar kommer få sänkt stöd i en redan tuff situation. Vill i den utvärdering som är beslutat om även se hur vi kan hitta en långsiktig ekonomisk lösning både för föreningarna och kommunen. Om vi i det ena talet hyllar föreningslivet och allt de kan göra och med den andra handen samtidigt sänker stödet. Det håller inte! När vi ser att ohälsotalen bland så väl unga som äldre ökar, måste vi satsa på verksamheter som fungerar preventivt och stärker individer. De lokala föreningarna betyder mycket för att skapa samhörighet och gemenskap vilket gagnar hela kommunen. Kulturell verksamhet som till exempel teater lyfts gång på gång i olika undersökningar som hälsofrämjande verksamhet, här har vi stora möjligheter att utveckla befintliga resurser.


Vidare så har ett nytt avtal med Gullringens simhall tecknads. Det är bra och kommunen är idag beroende av simhallen för att klara de krav som skollagen ställer på simundervisning. Det gör att vi anser att man bör se till att se över avtalet och innehållet med jämna mellanrum så det finns bra förutsättningar att bedriva verksamheten.
Detta vill vi och presenterade det på kommunstyrelsen. Men vad vill den sittande majoriteten bestående av centern, moderaterna och kristdemokraterna det vet vi inte. Ty de verkar sakna politiska ambitioner och visioner med sitt ledarskap av kommunen. 


Peter Högberg (S) vice ordförande kultur- och fritidsberedningen